Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Để lại di chúc miệng được không?

Tôi có một số thắc mắc mong được Luật sư giải đáp. Tôi có thể để lại di chúc miệng không? Xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) quy định hình thức di chúc:

" Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng."

Như vậy, theo quy định của BLDS thì di chúc bao gồm di chúc lập thành văn và di chúc miệng. Di chúc miệng được lập trong "trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ" (Điều 629 BLDS).

Trong trường hợp lập bằng di chúc miệng, tại khoản 5 Điều 630 BLDS quy định về điều kiện để di chúc miệng được coi là hợp pháp để chuyển giao tài sản của người lập di chúc miệng cho người khác, cụ thể như sau:

"Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng"

Theo đó, người để lại di chúc miệng không thỏa mãn điều kiện tại khoản 5 Điều 630 BLDS thì di chúc miệng để lại không có hiệu lực. Lúc này tài sản của họ sẽ được phân chia thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 650 BLDS.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn