Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Lưu ý về việc áp dụng quy định Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Tin pháp luật|

Thông thường các quy định pháp luật cũ sẽ vẫn áp dụng để xem xét với các vụ việc, giao dịch xảy ra tại thời điểm luật cũ còn hiệu lực. Bởi đó chính là nguyên tắc áp dụng VB quy phạm pháp luật đã được quy định rõ tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 23/VBHN-VPQH Điều 156 “1 Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là một điển hình của nguyên tắc trên. Xét theo BLDS 2005 Điều 427 quy định “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm.”

Nhưng theo BLDS 2015 có hiệu lực 1/1/2017 thì có quy định tại Điều 429 là “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.” và Điều 688 “Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:… d) Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này.”

Để cụ thể hơn thì Toà án nhân dân tối cao đã có nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/06/2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính quy định rằng: “Điều 4... 3. Quy định về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 được áp dụng đến hết ngày 31-12-2016 để thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

4.Từ ngày 01-01-2017, Tòa án áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và luật khác có liên quan về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu để thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.”

Như vậy, từ 1/1/2017 thì quy định Thời hiệu khởi kiện tranh chấp HĐ tại BLDS 2015 sẽ áp dụng cho cả các giao dịch phát sinh trước khi BL này có hiệu lực.

Trên đây là ý kiến bình luận/tư vấn của luật sư về “Tư vấn pháp luật dân sự”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn