Email: hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn | Hotline: 0979 466 335

Công ty luật TNHH Lê Cao

Công ty luật TNHH Lê Cao

Các bước áp dụng thành công ISO 2200

Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng

Lãnh đạo cần thấu hiểu ý nghĩa của ISO 22000 đối với phát triển tổ chức, định hướng các hoạt động, xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.

Bước 2: Lập nhóm quản lý an toàn thực phẩm

Áp dụng ISO 22000 cần thành lập một nhóm quản lý an toàn thực phẩm. Nhóm này bao gồm Trưởng nhóm và đại diện của các bộ phận của Doanh nghiệp. Trưởng nhóm ATTP thay mặt lãnh đạo chỉ đạo áp dụng hệ thống theo ISO 22000 và chịu trách nhiệm về lĩnh vực này.

Bước 3: Ðánh giá thực trạng của cơ sở sản xuất thực phẩm so với các yêu cầu của tiêu chuẩn

Cần rà soát các hoạt động, xem xét yêu cầu và mức độ đáp ứng hiện tại của cơ sở sản xuất thực phẩm. Đánh giá này làm nền tảng để hoạch định những nguồn lực cần thay đổi hay bổ sung. Qua đó, cơ sở sản xuất thực phẩm xây dựng các chương trình, dự án chi tiết. Nhằm đảm bảo kiểm soát các mối nguy hướng đến an toàn thực phẩm vào mọi thời điểm khi tiêu dùng.

Bước 4: Huấn luyện đào tạo với nhiều chương trình thích hợp với từng cấp quản trị cũng như nhân viên

Nội dung đào tạo chính bao gồm ISO 22000:2018, HACCP, GMP. Chương trình huấn luyện đào tạo có thể thực hiện gắn liền với các hệ thống khác. (Ví dụ như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ….)

Bước 5: Thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 22000:2018 (Phiên bản ISO 22000 mới nhất)

Hệ thống tài liệu được xây dựng và hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của cơ sở sản xuất thực phẩm bao gồm:

  • Chính sách an toàn thực phẩm.
  • Các mục tiêu về an toàn thực phẩm.
  • Các qui trình – thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
  • Các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
  • Các tài liệu cần thiết để tổ chức thiết lập, triển khai và cập nhật có hiệu lực một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Bước 6: Triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Phổ biến để mọi nhân viên nhận thức đúng về hệ thống tài liệu theo ISO 22000:2018

  • Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng qui trình cụ thể.
  • Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các tài liệu đã được phê duyệt.

Bước 7: Kiểm tra xác nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận

Cơ sở sản xuất thực phẩm tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ. Thẩm định các kết quả kiểm tra xác nhận riêng lẻ. Phân tích kết quả của các hoạt động kiểm tra xác nhận để xác định sự phù hợp của hệ thống. Và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết.

  • Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Cơ sở sản xuất thực phẩm có quyền lựa chọn tổ chức chứng nhận để đánh giá và cấp chứng chỉ.
  • Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sự saün sàng của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đồng thời chuẩn bị cho cuộc đánh giá chính thức.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận

Lựa chọn tổ chức độc lập, khách quan tiến hành nhằm khẳng định tính phù hợp của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và cấp giấy chứng nhận.

Bước 9: Duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sau khi chứng nhận

Cơ sở sản xuất thực phẩm cần tiếp tục duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và không ngừng cải tiến hướng đến thỏa mãn công khai yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm.

Trên đây là các bước áp dụng để xây hệ thống ISO 22000 cho sản phẩm. Các tổ chức, doanh nghiệp nếu có thắc mắc các vấn đề liên quan đến ISO 22000 vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Hotline: 0934 475 393; 0979 466335

Email: info@chungnhaniso.org.vn ; hoangoclan_tm26@yahoo.com.vn

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn